Az egyesület alapszabálya

A „Nők-háza” Egyesület alakuló Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg:

 

1.  Általános rendelkezések

Az Egyesület neve: Nők-háza Egyesület
Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Király u. 34. (1)

Működése kiterjed az ország egész területére.
Kiadásait tagdíjakból, pályázati- önkormányzati támogatásokból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

 

2. Az Egyesület célja

2.1. Az Egyesület önkormányzati elven működő érdekvédelmi és érdek-képviseleti társadalmi szervezet. Az Egyesület jogi személy.

2.2. Az Egyesület célja: Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelemben vett kulturális, szociális, foglalkoztatottsági (vállalkozássegítő és erősítő, távmunka, önfoglalkoztatás, és otthonfoglalkoztatás) és életminőség, hagyományőrzés (nyelv, anyanyelvápolás) identitás és határ-mentiség, esélyegyenlőség, az emberi különbözőség kérdéseinek bemutatását, e tárgyakhoz kapcsolódó kutatást, oktatást és a témákban előadások, képzések vitafórumok, konferenciák, csereprogramok, tanulmányutak szervezése.

 • A közösségi joganyag (acquis communautaire, az EU jogszabályok összessége) átvételének elősegítése azokon a területeken, ahol a kormányzati és a harmadik szektor tevékenysége hiányzik vagy kiegészítésre szorul, továbbá
 • a társadalmi tudatosság és támogatottság növelése ezeken a területeken; azon emberek és társadalmi csoportok részvételének elősegítése, akiket / amelyeket az átalakulási folyamat során gazdasági, szociális vagy politikai marginalizáció fenyeget.

2.3. Az egyesület kiemelt célja olyan szociális tevékenységek, amelynek célja a társadalmi reintegrációhoz való hozzájárulás és/vagy fenntartható közegészségügyi és szociális támogatás a társadalom perifériájára szorult csoportok számára (úgy, mint kisebbségek tagjai, fogyatékosok, idősek, hajléktalanok, kallódó vagy bántalmazott gyerekek, írástudatlanok, munkanélküliek, szenvedélybetegek, AIDS-ben szenvedők, bántalmazottak, krónikus betegségben szenvedők, stb.)
Ernyő szervezetként működik a hasonló célokat felvállaló Ifjúsági Szervezetek segítésében.

2.4. Az Egyesület elsősorban a magyar állampolgárok, házasság, családi közösségek, hátrányos helyzetű gyermekek, pályakezdő fiatalok, pályakezdők fiatal értelmiség támogatását tekinti céljának.

2.5. Az Egyesület célja a város és kistelepülési életforma sajátosságaiból eredő hátrányok csökkentése, az előnyök erősítése. E cél érdekében felvállalja, hogy segít a gyermekek, az ifjúság, felnőttek szabadidős (sport-tevékenységének), a természetjárás a turizmus fejlesztését, szervezését, oktatási (idegen nyelvi) és kulturális, művészeti programok szervezését, az arra rászorulók részére egészségügyi, pszichológiai, nevelési tanácsadás nyújtását, továbbá az e kérdéskörökhöz kapcsolódva, a jogi tanácsadást, az Európai Uniós ismeretek terjesztését, információ közvetítést projektekről (Phare-CBC, SAPARD), támogatási forrásokról, segít megteremteni az elektronikus elérhetőséget, így bemutató képzéseket, előadásokat szervez, kiadványokat jelentet meg és terjeszt.
E cél érdekében – anyagi forrásainak függvényében felvállalja a Nők-háza című folyóirat, valamint e kérdéskört (nők) tárgyaló könyvsorozat kiadását, rendhagyó író-olvasó találkozók szervezését.

2.6. Az Egyesület célja továbbá az alapszabály 1. Számú mellékletében meghatározott célok mind teljesebb szakmai ellátottsága érdekében tevékenységet folytatni. A megjelölt tevékenységre civil alapon szerveződők ( természetes személyek) segítése.

2.7. Az Egyesület célja, hogy intézményi hátteret biztosítson olyan szervezetbe nem tömörülő – korosztályra való tekintet nélkül – közösségteremtő, fejlesztő kezdeményezéseknek, mely alapszabályában felsorolt céljaival nem áll ellentétben.

2.8. Az Egyesület távolabbi céljaként – jelenleg szellemi megalapozottságú – „Nők-háza” civil női hálózat kiépítését is megjelöli. Ennek elősegítése érdekében speciális céljának tekinti és a program segítése érdekében tevékenykedik már most, a nők tudományos életben, művészeti életben, közszolgálatban és közéletben betöltött szerepének harmonizálásában.

2.9. Az Egyesület céljának tekinti a nők jelenlegi társadalmi viszonyok között kialakult speciális helyzetének segítését, a pályakezdők, gyermekvállalók, vezető nők, a családban betöltött szerep, idősödő nők vonatkozásában.
Az Egyesület céljának elérése érdekében folytatott tevékenységének szellemiségét, a nemek közötti harmónián alapuló esélyegyenlőségben határozza meg.

Alapfilozófiája:
„Kincs rejlik benned, és ugyanez a kincs rejlik érzéseidben és gondolataidban. Ahhoz, hogy a belső igazság erejét használni tudd, ismerned kell magad és mások szívének rejtelmeit. Lehetőleg légy nyitott és előítéletektől mentes.”

 

3. Egyesületi tagság keletkezése, megszűnése

3.1. Az Egyesület tagja minden olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre, a tagdíj megfizetésére, és a Közgyűlés a felvételi kérelmét elfogadja.

3.2. Az éves tagdíj mértéke 1000,-Ft/ tag, a tagok a fizetési kötelezettségüknek minden év június 30.-ig kötelesek eleget tenni.

3.3. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki adományaival segíti az Egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni. A pártolói tagság díja évenként kerül meghatározásra az alapítás évében pártolói tagdíj 50.000,-Ft.

 

4. Az Egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével, a tagdíj két évet meghaladó befizetésének elmulasztásával vagy kizárással.

 

5. A kilépést írásban kell közölni az Egyesület valamelyik tisztségviselőjével.

 

6. A Közgyűlés titkos, minősített szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét.

 

A tagok jogai és kötelezettségei

 

7. Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az Egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult Közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőül bármelyik tag megválasztható.

 

8. Az Egyesület tagja köteles a Közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása érdekében: a Közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében.

 

9. Az Egyesület szervei: Közgyűlés és tisztségviselők

9.1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A Közgyűlést az Elnökség hívja össze. A Közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a Közgyűlés napja között legalább öt nap időköznek kell lennie. Évente egyszer rendes Közgyűlést kell tartani, és rendkívüli Közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt – a cél megjelölésével – igényli.

9.2. A Közgyűlés határozatképes, ha legalább a tagság fele és egy fő jelen van. Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.Az alapszabály e rendelkezését, a közgyűlésről szóló meghívóban fel kell tüntetni. A megismételt Közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – Közgyűlés időpontját egy napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti Közgyűlés meghívójában megjelölhető.

9.3. A Közgyűlés – eltérő rendelkezés hiányában – határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Közgyűlés a tisztségviselőket (vezetőket) titkos szavazással választja meg.

Kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik a tisztségviselők, ügyintéző és képviselő szervek megválasztása és éves beszámolójának elfogadása, az alapszabály jóváhagyása és módosítása, az évi költségvetés megállapítása és az Egyesület más Egyesülettel való egyesülésének, illetőleg feloszlásának a kimondása. Az alapszabály módosításához, tag kizárásához és az Egyesület feloszlásának (egyesülés, megszűnés) kimondásához a tagok összessége kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges.

 

10. Az Egyesület képviselő szervei

10.1. Az Egyesület képviseletét a Közgyűlés által választott három főből álló Elnökség látja el. Az Elnökség tagjai az ugyancsak Közgyűlés által megválasztott elnök, titkár, pénztáros.

10.2. A Közgyűlés az Elnökség tagjait 5 évre választja. A Közgyűlés Nyakó Melinda elnöknek, Rejtélyiné Nagy Gabriellát titkárnak, Küne Edinát pénztárosnak megválasztotta.

10.3. Két Közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő Közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni.

10.4. Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról – a Közgyűlés ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett – dönteni.

10.5. Az Elnökség minimum három tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség szükséghez képest – de legalább évente kétszer – tart ülést, melyet az Elnök hív össze. Az Elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a ülés napja között legalább 5 nap időköznek kell lennie. Bármely az Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni.

10.6. Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

10.7. Az Elnök jogai és kötelességei:

 • a Közgyűlést bármikor összehívhatja
 • a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja
 • a kiadások számláit ellenőrzi
 • megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez
 • harmadik személyekkel való szerződések megkötése
 • a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell venni, a Közgyűlés határozatainak megfelelően kell az intézkedéseket megtennie
 • a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelését, illetve felhasználását ellenőriznie kell
 • az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése.

10.8. A titkár jogai és kötelességei:

 • az egyesület programjainak előkészítésében, szervezésében, végrehajtásában tevékenyen közreműködik
 • az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesítheti az elnököt,
 • az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes hatáskörű helyettesítéshez a Közgyűlés hozzájárulása is szükséges.

10.9. A pénztáros jogai és kötelességei:

 • az Egyesület pénzállományának kezelése,
 • a számlák kezelése és nyilvántartása,
 • a pénztárkönyv vezetésében közreműködés a könyvelővel [2]
 • mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnök értesítése,
 • a számlák hitelességének ellenőrzése.

 

11.

Mind a Közgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja az Elnökség jelenlévő minden tagja, Közgyűlés esetén további erre kijelölt két tag.

A Közgyűlés levezető elnök a Közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést, a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti. A határozat csak ezt követően válik érvényessé.

Az Elnök köteles mind a Közgyűlés, mind az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni.

 

12.

Az Egyesület iratait az elnök, bevételi és kiadási bizonylatait a pénztáros kezeli.

A pénztáros részére díjazás állapítható meg.(könyvelő) [3]
Az Egyesület képviselete

 

13.

Az Egyesület képviseletére az elnök, és a titkár jogosultak olymódon, hogy az Egyesületre kötelezettségeket, létesítő jogviszonyt ketten közösen/projektenként felhatalmazás alapján(egyesületi határozat) külön-külön tehetnek.

A képviselők (elnök) rendelkeznek az Egyesület számlája felett is.[4]

A Közgyűlés által 5 évre megválasztott képviselők neve:

Nyakó Melinda (elnök)

 

14. Az Egyesület vagyona, gazdálkodása

14.1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az Egyesület vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az Egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.

Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik. Az Egyesület, gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.

A tagsági díjakat az Egyesület elsősorban – fenntartási, – ügyviteli költségek, valamint az Egyesületet terhelő járadékok és adók megfizetésére használja fel.

14.2. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig.

Az egyesület megszűnése esetén vagyonáról az alapszabály vagy a Közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyon hovafordításáról ezek nem rendelkeznek, továbbá ha az egyesület feloszlatással szűnik meg vagy a felügyelő szerv, ennek megszűnését állapítja meg, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani.

14.3. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén, le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő az egyesület gazdálkodásáról a Közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.

14.4. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel.
Vegyes rendelkezések

 

15.

Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

 

16.

Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott a választásokon, és a továbbiakban sem fog.

 

17.

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesülésekről szóló 1989. évi II. tv. rendelkezései, másrészt a később meghozandó Közgyűlési határozatok az irányadók.

 

18. Egyéb

Az egyesület céljának biztosítása érdekében együttműködési megállapodást (szerződést) köt a hasonló tevékenységet ellátó szervekkel, szervezetekkel.
Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

Alapítási keltezés, Nagykanizsa, 2003. június 30.
Ezt az alapszabályt az Egyesület 2008. szeptember 24. napján összehívott Közgyűlésen ismételten fogadta el.

Hitelesítési záradék

Rejtélyiné Nagy Gabriella sk Nyakó Melinda sk

[1] 2004. szeptember 24-i közgyűlésen elfogadott módosítás
[2] 2008. szeptember 24.
[3] Az egyesület könyvelőt alkalmaz.
[4] Kiegészítés: Önálló aláírási jogosultságra vonatkozó nyilatkozat

A képviselő Nyakó Melinda (elnök) önállóan jogosult az KAB-AL-07-B-0004, valamint az KAB-AL-07-C-0004 pályázat végrehajtására vonatkozó szerződést aláírni, illetve önállóan rendelkezhet az Egyesület számlája felett.2007.december 09.